Έργα αναφοράς


Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. έχει εκτελέσει με μεγάλη επιτυχία έργα αναφοράς στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών και δάκου. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από αυτά.

Πληθυσμιακή μελέτη: Η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε. και στελέχη της δραστηριοποιούνται στο χώρο της καταπολέμησης κουνουπιών πάνω από 10 χρόνια. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριοποίησης μας, πρώτοι αναπτύξαμε από το 2006 ένα δίκτυο πιστοποιημένων παγίδων διοξειδίου του άνθρακα σε όλη τη χώρα από τον Έβρο έως την Μεσσηνία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη πληθυσμιακή μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και που συμπεριλάμβανε πάνω από 100 δειγματοληπτικούς σταθμούς παγίδων διοξειδίου του άνθρακα και ειδικών φερορμονικών παγίδων για το Aedes albopictus σε 14 περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Τα δεδομένα που προέκυψαν από το δίκτυο αυτό αποτελούν την μοναδική ίσως ταυτόχρονη καταγραφή πληθυσμών ακμαίων ατόμων κουνουπιών σε όλη την Ελλάδα τα οποία συσχετίστηκαν με μετεωρολογικά στοιχεία και από τα οποία προέκυψαν σημαντικά δεδομένα για τα επίπεδα όχλησης στο σύνολο σχεδόν των εκτεταμένων εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της χώρας. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της European Mosquito Control Association στο Τορίνο της Ιταλίας το Μάρτιο του 2009. (Mosquitoes surveillance in Rice fields and Wetlands of Greece - Focus on Evros River in Greek-Turkish Boarders. P. Pergantas J. Moraitis M. Botzaki 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΕMCA Torino 9-13 Μαρτίου 2009)

Συνδυάσαμε στοιχεία από δειγματοληψίες ακμαίων, από αξιολογήσεις της όχλησης μέσω αξιόπιστων φορέων και από εφαρμογές πεδίου. Έτσι διαθέτουμε ήδη μια σαφή καταγραφή του μεγέθους του προβλήματος των κουνουπιών και του ιστορικού της καταπολέμησης σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρεία Βιοεφαρμογές ΕΠΕ διαθέτει δεδομένα πεδίου από την πλειονότητα των υγροτοπικών συστημάτων της Ελλάδας σε όλες τις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας. Με βάση τα δεδομένα πεδίου και με εργαλείο την οικολογική χαρτογράφηση, συσχετίσαμε τις επιμέρους φυτοκοινωνίες με τις περιοδικές κατακλύσεις που εμφανίζονται σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές (περιοχές natura, υδροβιότοποι κ.α.). Με την μεθοδολογία αυτή αποδείξαμε ότι για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών ψεκασμού σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η χρησιμοποίηση και άλλων δεδομένων (δορυφορικών, μετεωρολογικών) . Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο τηλεματικής για την έγκαιρη προειδοποίηση πιθανών κατακλίσεων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές.

Βελτιστοποίηση εφαρμογών καταπολέμησης κουνουπιών και δάκου μεγάλης κλίμακας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών: Χρησιμοποιήσαμε τροποποιημένα συστήματα AVL (Automatic vehicle location) καθώς και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών GIS (geographical information system). Με τις παραπάνω τεχνολογίες καταγράφουμε, παρατηρούμε και επεμβαίνουμε σε πραγματικό χρόνο (Real time) σε όλες τις εφαρμογές πεδίου. Ο συνδυασμός τους μας δίνει δεδομένα που αφορούν τόσο τη θέση του μέσου όσο και την εφαρμογή του ψεκασμού. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών βελτιστοποιούν τις εφαρμογές παρέχοντας τη δυνατότητα τεκμηρίωσης και πιστοποίησης των εφαρμογών. (Βελτιστοποίηση εφαρμογών καταπολέμησης κουνουπιών μεγάλης κλίμακας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε συστήματα GIS. Π. Περγαντάς, Ι. Μωραΐτης, Κ. Τσιφής. Συνέδριο ArcGIS Αθήνα Νοέμβριος 2011).

Έργα αναφοράς Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Έργα αναφοράς Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Έργα αναφοράς Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates