Περιβαλλοντική πολιτική


Σήμερα που η προστασία του περιβάλλοντος απασχολεί ολοένα και περισσότερους πολίτες, η στείρα και συντηρητική/αμυντική προσέγγιση «προστασίας» δεν είναι αρκετή. Ωφείλουμε να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε περιβαλλοντική εφαρμογή υπό το πρίσμα της «ολοκληρωμένης διαχείρισης». Η διαχείριση ευαίσθητων περιβαλλοντικών δράσεων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, όπως οι ψεκασμοί σε αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές, απαιτούν την ύπαρξη ολοκληρωμένου, αξιόπιστου και αδιάβλητου μηχανισμού καταγραφής. Θεωρούμε ως μη αποδεκτές εφαρμογές που δεν είναι πιστοποιημένες. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Περιβαλλοντική πολιτική Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική πολιτική Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική πολιτική Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε. Περιβαλλοντική πολιτική Βιοεφαρμογές Ε.Π.Ε.
SSL Certificates